Sök på Spanienkusten

      

Din Tandläkare i Marbella
            

 

Regler för studerande i Spanien och kommentarer om skolsystemet
+ 50 i Spanien
+ Boka Resa
+ Sista minuten
Allt om Spanien med Spanienkusten
Almeria
Andorra
Annonsering
Annonsmarknad - Gratisannonser
Bank Försäkring
Barcelona
Baskien - Euskadi
Bil i Spanien
Costa Azahar
Costa Blanca
Costa Brava
Costa Calida
Costa de la Luz - Gadix - Cadiz
Costa del Sol
Costa Dorada
Costa Tropical
Evenemang
Fakta om Spanien
Fastigheter
Fastigheter på Kanarieöarna
Festivaler
Flygtider
Företag i Spanien
Golf
Hem & livsstil
Historia
Hotell & logi
Husvagn / Husbil
Hyra bil Spanien
Hyra lägenhet
Hälsa & skönhet
Hästsport
Jul i Spanien
Kan du spela på online casino om du bor i Spanien?
Kanarieöarna
Katalonien
Kontakt
Kultur
Köpa hus lägenhet bostad i Spanien
La Liga
Leva i Spanien
Lär dig spanska
Madrid
Mallorca Menorca Ibiza
Marbella
Mat, vin & cigarr
Nyhetsarkiv
Nöje & Fritid
Om cookies
Om oss
Portotabell
Påsk i Spanien
Reportage
Resor i Spanien
Restips
Sekretesspolicy
Semesterekonomi
Spanien – en resa för spelglada
Sport & spel
Svenska casinon
Svenska Kyrkan i Spanien - Svenska Kyrkan Utomlands
Thailand
TV/Film/Internet
Utbildning
Lyssna till språket
Lär dig spanska
Montessori
Skandinaviska skolor i Spanien
Skolsystemet
Studera i Spanien
Studera på internet
Valencia
Valutakurser
Vintersport
Väder i Spanien - Vädret i Spanien
Allt om Spanien med Spanienkusten  

Rätten att studera, yrkesutbilda sig och forska i ett annat EU-land, som tex. Spanien.

Du kan studera, yrkesutbilda dig eller forska inom hela unionen, oavsett om du åker till ett annat medlemsland för att studera eller om du redan är bosatt i ett annat EU-land än ditt hemland och vill påbörja studier där. Om du är arbetslös kan du också studera eller praktisera i ett annat EU-land.Uppehållstillstånd

Om du studerar i högst tre månader
Om du ska studera i ett annat medlemsland i högst tre månader - exempelvis för en språkkurs - krävs varken visum eller uppehållstillstånd. Det enda som behövs är ett giltigt pass.

Om du studerar längre än tre månader
Om du ska studera längre än tre månader i ett annat EU-land har du rätt till uppehållstillstånd om du uppfyller vissa villkor. Du måste vara inskriven vid en godkänd utbildningsinstitution, ha tillräckligt sjuk-försäkringsskydd och tillräckliga ekonomiska medel för att inte belasta värdlandets socialförsäkringssystem. Om du uppfyller dessa villkor får du ett uppehållstillstånd för EU-medborgare som utfärdas av ansvarig myndighet i värdlandet. Giltighetstiden är antingen den tid som kursen pågår, eller ett år med möjlighet att få förnyat tillstånd varje år, om du går en flerårig kurs.

Familjemedlemmar
Vissa av dina familjemedlemmar har oavsett nationalitet också rätt att vistas i det EU-land där du studerar. Det gäller din make/maka och barn som är beroende av dig för sin försörjning. Om vistelsen är längre än tre månader måste de ansöka om uppehållstillstånd på samma villkor som du själv. De måste alltså ha tillräckligt sjukförsäkringsskydd och tillräckliga ekonomiska medel.

För familjemedlemmar som inte är EU-medborgare kan värdlandet i vissa fall kräva inresevisum. Visum ska i sådana fall utfärdas kostnadsfritt på enklast möjliga sätt av värdlandets ambassad eller konsulat. Dina familjemedlemmar har också oavsett nationalitet rätt att arbeta i värdlandet, både som anställda och som egenföretagare.

Om du är anställd, egenföretagare eller arbetslös
Om du är anställd, egenföretagare eller arbetslös och vill vistas i ett annat EU-land under högst tre månader behöver du bara ett giltigt pass.

Om du vill stanna mellan tre månader och ett år för avlönad yrkespraktik eller ett tillfälligt jobb har du rätt att f ett uppehållstillstånd för just den period arbetet eller praktiken sträcker sig. I övriga fall, om du vill stanna mer än tre månader måste du ansöka om ett bevis om uppehållstillstånd.

Presentation av det nationella utbildningssystemet i Spanien, samt kompletterande information om lagstiftning.
EU-medborgares rätt till utbildning
Den grundläggande principen att ingen får diskrimineras på grund av nationalitet innebär bl.a. att det inte får göras någon åtskillnad mellan utländska och inhemska studerande i antagningsvillkoren för olika utbildningsinstitutioner. Det får inte heller finnas någon skillnad när det gäller inskrivnings-avgifter eller studiebidrag och stipendier för att täcka dessa avgifter. Alla EU-medborgare skall ha rätt till samma behandling som ett lands egna medborgare. Några av de problem som utländska studerande kan stöta på är t.ex. speciella inträdesprov, krav på särskilda intyg o.dyl. eller andra villkor som inte gäller för landets egna medborgare och som det därför objektivt sett inte finns någon grund för.

Ekonomiskt stöd
Enligt de olika EU-ländernas lagstiftning har alla högskole- studerande rätt till ekonomiskt stöd. I vissa länder är också det ekonomiska stödet från hemlandet överförbart, om den studerande bestämmer sig för att studera i ett annat EU-land. Detta innebär att den studerande kan fortsätta att få ekonomiskt stöd från hemlandet medan han/hon studerar i ett annat EU-land.

Sokratesprogrammets Erasmusutbyte
Utlandsstuderande som deltar i Sokratesprogrammets Erasmusutbyte har många fördelar gentemot de studerande som organiserar sina utlandsstudier på egen hand, utanför olika EU-program och avtal mellan universitet. Principen om lika-behandling gäller naturligtvis för Erasmusstudenter liksom för alla andra i samband med ansökningen, vilket bl.a. innebär att de slipper betala inskrivningsavgifter vid värdinstitutionen. Men de kan dessutom överföra stipendier och bidrag som beviljats av hemlandet, oberoende av gällande lagstiftning i värdlandet eller andra hinder som ännu föreligger i samband med överförandet av stipendier och bidrag. I EU:s lagstiftning som reglerar detta program fastslås att studieperioder i utlandet skall erkännas i enlighet med avtalet mellan hemlandets institution respektive värdlandets institution. Vid studier som bedrivs utanför Sokrates/Erasmus-programmet är det inte alltid säkert att dessa studier eller studieperioder verkligen kommer att erkännas.

Principen om likabehandling
De villkor som nämns i stycket "EU-medborgares rätt till utbildning" ovan är minimirättigheter som gäller för alla studerande som inte har något mer omfattande skydd av EU:s lagstiftning. Om den studerande samtidigt är arbetstagare eller barn till en arbetstagare i gemenskapen gäller principen om likabehandling även för andra aspekter av studentlivet: inskrivningsavgifter, underhållsstipendier, allmänna studentförm{ner samt alla andra åtgärder som har till uppgift att underlätta vistelsen.

Grundskolans struktur och varaktighet
Eftersom det, om än provisoriskt, för närvarande tillämpas två utbildningssystem i Spanien samtidigt bygger det obligatoriska utbildningssystemet på två juridiska grunder, nämligen å ena sidan den allmänna utbildningslagen, LGE (1970, Ley general de Educación) och å andra sidan den grundläggande lagen om allmän systematisering av utbildningssystemet, LOGSE (1990, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo). Den gamla lagen kommer att vara i kraft till dess att den nya struktur som skapats genom LOGSE har införts helt. Enligt LGE är "allmän grundutbildning" ("Educación General Básica") eller "EGB" obligatorisk från sex till fjorton års ålder och består av en primärskola (enseñanza primaria) för barn mellan sex och tolv års ålder och av det första stadiet av en sekundärskola (primera fase de la secundaria) för barn mellan tolv och fjorton år. Båda utbildningsnivåerna bildar dock en enhet. EGB består av tre stadier. Utbildningsreformen 1990, LOGSE, har utvidgat den obligatoriska skolgången genom att höja åldern för när barnen slutar skolan från fjorton till sexton år och har infört en indelning i primärskola, som varar mellan sex och tolv års ålder, och obligatorisk sekundärskola (Educación Secundaria Obligatoria) eller "ESO", som varar mellan tolv och sexton års ålder. Primärskolan består av tre stadier om två år och sekundärskolan av två stadier om två år.

Skolåret
Skolåret i båda systemen börjar under de två första veckorna i september och slutar i slutet av juni. De exakta datumen varierar mellan de autonoma regionerna.

Behörighet och behörighetskrav egb och primärskolan
Alla barn som uppfyller ålderskravet får börja skolan, oavsett om de har gått i förskola eller inte. EGB (12-14 år) och ESO: Barnen flyttas automatiskt upp till denna nivå efter avslutad primärskola, eftersom det fortfarande är fråga om obligatorisk grundskola. På båda nivåerna får antagningskrav bara tillämpas om efterfrågan är större än antalet platser. Bland kriterierna för prioritering finns avståndet till bostaden, familjens årsinkomst och om barnet har syskon i skolan.

Skolavgifter
Undervisningen i offentliga skolor är gratis på alla nivåer. Detsamma gäller för privata skolor som har avtal med utbildningsmyndigheterna.

Språk
Primärskolan före LOGSE-reformen började undervisning i ett främmande språk vid elva års ålder. Som en följd av reformen är undervisning i ett främmande språk obligatorisk från åtta års ålder. De autonoma regioner som har två officiella språk, spanska och det egna språket, kan ägna 10 % av den totala språkundervisningstiden till undervisning i det egna språket. ESO: Undervisning i ett främmande språk är obligatorisk och under detta stadium kan eleverna välja att även få undervisning i ett andra främmande språk.

Uppflyttning i primärskolan EGB (före reformen)
I slutet av varje år av det högsta stadiet måste de elever som inte har fått ett godkänt totalbetyg genomgå ett prov i de ämnen som de inte fått godkänt i för att få flyttas upp till nästa årskurs. En elev som inte får godkänt betyg i slutet av året kan få följa stödundervisning eller gå om årskursen i primärskolan (efter reformen): Uppflyttning från en årskurs till en annan sker i princip automatiskt och på grundval av en kontinuerlig bedömning av elevens resultat under stadiet. Eleverna får bara gå om en årskurs under särskilda omständigheter och om studieresultaten är alltför låga. En elev kan dock bara gå om en årskurs en gång under primärskolan. Sekundärskolan EGB (före reformen): Se EGB ovan. ESO (efter reformen): Eleverna flyttas automatiskt upp till nästa årskurs på grundval av en kontinuerlig bedömning. I särskilda fall kan de elever som inte uppnått stadiets mål få gå om ett år efter första stadiet eller efter någon av årskurserna i det andra stadiet.

Betyg i primärskolan EGB (före reformen)
Efter åtta års obligatorisk skolgång får de elever som har klarat de tre stadierna ett avgångsbetyg (Certificado de Graduado Escolar), som ger dem tillträde till sekundärskolan. De gör inte något prov för att få detta avgångsbetyg. Andra elever genomgår ett så kallat "mognadsprov" ("prueba de madurez") i de ämnen som de fått underkänt i. Elever som vid 16 års ålder fortfarande inte har lyckats få avgångsbetyget får ett närvarointyg (Certificado de Escolaridad), vilket endast ger dem tillträde till yrkesutbildningar. Primärskolan (efter reformen): Det finns varken avgångsbetyg eller slutexamen vid slutet av primärskolan, eftersom eleverna vid denna tidpunkt ännu inte har avslutat sin obligatoriska skolgång. *Sekundärskolan EGB (före reformen): Se EGB ovan. ESO (efter reformen): De elever som har uppnått de uppställda målen får ett avgångsbetyg från sekundärskolan (Certificado de Graduado en Educación Secundaria). Detta betyg ger dem tillträde till den högre sekundärutbildningen (bacchillerato). Alla elever får ett närvarointyg från skolan, oavsett om de har uppnått målen eller inte. De elever som avslutar grundskolan får konfidentiell och icke-bindande rådgivning om sin fortsatta akademiska och yrkesmässiga framtid.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd ges för måltider, skolskjuts och bostad och grundas på familjens inkomst. I allmänhet betalar familjen för undervisningsmaterial och läroböcker men kan få bistånd från staten.

Icke-obligatorisk skolgång, den högre sekundärundervisningens uppbyggnad och varaktighet.
Två system för icke-obligatorisk högre sekundärutbildning tillämpas samtidigt i Spanien, nämligen ett som inrättats genom LGE och ett som inrättats genom LOGSE. Det första, som vanligtvis benämns "enseñanza media" består av "Bachillerato Unificado y Polivalente" eller "BUP". Det pågår i tre år och förbereder vanligtvis elever mellan 14 och 17 års ålder för tillträde till universitetet. För att börja på universitetet måste de emellertid ha följt en "universitetsorienteringskurs" ("Curso de Orientación Universitaria") eller "COU", som varar i ett år. Det andra systemet, som består av den nya studentexamen (Bachillerato), varar i två år (motsvarande 16 till 18 års ålder) och förbereder eleverna för tillträde till högre utbildningar. I båda systemen ges även yrkesutbildning som en del i den icke- obligatoriska utbildningen.

Skolåret
Det akademiska året börjar vanligtvis under andra hälften av september och slutar sista veckan i juni.

Behörighet och behörighetskrav BUP
Eleverna måste ha ett avgångsbetyg (Certificado de Graduado Escolar). För att få tillträde till COU måste de ha blivit godkända från BUP. Bachillerato: Eleverna måste ha ett avgångsbetyg från sekundärskolan. Medborgare i andra EU-länder måste ha avgångsbetyg som är erkända som likvärdiga för att få tillträde till den icke-obligatoriska utbildningen. Internationell Baccalauréat-examen erkänns som likvärdig med genomgången COU, efter det att ämnena har godkänts. Endast avgångsbetyg erkänns, inte partiella studier. Det finns inte några språkkrav.

Skolavgifter
Den icke-obligatoriska skolgången är gratis i statliga skolor men föräldrarna måste betala för tilläggsservice, såsom skolmåltider och skolskjuts. Språk, BUP och COU. Undervisning i ett främmande språk är obligatorisk enligt läroplanen. Studier i ett andra främmande språk är valfritt. Bachillerato: Undervisning i ett främmande språk och språket i den aktuella autonoma regionen ingår i läroplanen.Skolböcker och annat skolmaterial betalas av föräldrarna.

Uppflyttning BUP och COU
Eleverna bedöms kontinuerligt och får i slutet av året ett totalbetyg som bestäms av samtliga lärare. Det finns två provperioder per år, en i juni och en i september. De elever som blir underkända på ett prov i juni kan göra om det i september. De som blir underkända i fler än två ämnen i september måste gå om årskursen. COU fungerar på nästan samma sätt men elever som blir underkända får inte skriva in sig fler än tre gånger. Bachillerato: För att flyttas upp från det första till det andra året får eleverna inte underkännas i fler än två ämnen. De elever som blivit underkända i fler än tre ämnen i slutet av andra året måste gå om årskursen. Eleverna får dock inte längre tid än fyra år på sig för att avsluta studierna.

Betyg BUP
De elever som får godkända betyg från de tre årskurserna erhåller studentexamen (Título de Bachillerato). Rådgivning utgör en del av utbildningspraxisen och ges under hela utbildningen.

Ekonomiskt bistånd
Elever från familjer med låg inkomst kan få stipendier och bidrag, avsedda att täcka resekostnader och undervisningsmaterial etc.

Universitetsutbildning och annan högre utbildning
Uppbyggnad och varaktighet av universitetsutbildningen ges vid fakulteterna vid universiteten (facultades universitarias), vid tekniska högskolor (esculelas técnicas superiores), och vid andra skolor på universitetsnivå (esculelas universitarias, colegios universitarios). Universitetsutbildningen är organiserad i cykler med specifika mål och självständiga examina enligt följande: - Första utbildningscykeln, med facklig inriktning. - Dubbel utbildningscykel utan delexamen. - Dubbel utbildningscykel med delexamen. - Andra utbildningscykeln (endast). - Tredje utbildningscykeln (studier efter akademisk examen).

Det akademiska året
Det akademiska året börjar normalt första veckan i oktober och slutar första veckan i juni och består av i genomsnitt 20 till 30 undervisningstimmar i veckan.

Behörighet och behörighetskrav
Kvalifikationer, eleverna måste ha avgångsbetyg från andra stadiet av den obligatoriska sekundärutbildningen. Eftersom det tillfälligtvis tillämpas två utbildningssystem samtidigt i Spanien är behörighetskraven olika. Enligt LGE är de kvalifikationer som krävs BPU (Bachillerato Unificado y Polivalente) och COU (Curso de Orientación Universitaria). När LOGSE har inrättats helt år 2000 kommer BUP att försvinna och COU avskaffas. De kvalifikationer som då kommer att krävas kommer att vara den nya studentexamen (el nuevo bachillerato). EU-medborgares avgångsbetyg från högre sekundärundervisning måste erkännas av det spanska utbildningsministeriet som likvärdiga med den spanska COU.

Inträdesprov
Elever med ett betyg som har erkänts måste genomgå ett lämplighetsprov för "elever med utländska godkända betyg" för att få tillträde till universitetet. Det rör sig om ett "urvalsprov" (selectividad) för utländska sökande och är ett inträdesprov som liknar det som alla spanska studenter måste genomgå. I många länder kan detta prov göras på det spanska konsulatet. Varje år beslutar universitetsrådet (Consejo de Universidades), som är ett nationellt organ, i samarbete med universiteten vilket antal platser som skall finnas tillgängliga i varje läroanstalt för högre utbildning. Begränsad antagning ("numerus clausus"): För 70 % av utbildningarna tillämpas begränsad antagning (1991/92). Studenter från andra EU-länder behöver inte genomgå språkprov, eftersom de inte skulle kunna klara urvalsprovet utan tillräckligt goda kunskaper i spanska.

Inskrivningsavgifter
De fasta inskrivningsavgifterna fastställs av den autonoma kommun i vilken universitetet ligger eller den nationella myndighet i det område som förvaltar universitetet. I praktiken har alla statliga universitet samma inskrivningsavgift. De studenter som får stipendier, som kommer från en stor familj eller som har särskilt goda resultat har rätt till gratis inskrivning.

Akademiskt erkännande
Erkännande av kvalifikationer för tillträde Erkännande av examina från högre sekundärundervisning är det nationella ministeriets ansvar. Spanien erkänner kvalifikationer för tillträde från samtliga EU-länder enligt särskilda avtal. Europeisk och internationell Baccalauréat-examen anses vara likvärdig med COU. Ansökan om erkännande måste göras individuellt till följande ansvariga institution: Erkännande av delexamina åligger utbildningsinstitutionerna. Om studierna som utförts inte anses motsvara första årets universitetsstudier krävs att sökanden genomgår det vanliga spanska antagningsförfarandet och klarar urvalsprovet. Erkännande av universitetsexamina, NARIC-kontoren, tillhandahåller information om erkännande av utländska examensbevis i Spanien.

Slutexamina
Enligt det system för högre utbildning som redogjort för ovan är slutexamina följande: - Diplomado, efter första utbildningscykeln. - Licenciado, efter den dubbla utbildningscykeln med delexamen. - Doctor, efter tredje utbildningscykeln.

Ekonomiskt bistånd
Stipendier, staten kan bevilja stipendier och bidrag till studenter på alla nivåer av den högre utbildningen. Det ekonomiska biståndet avser att täcka resekostnader, kostnader för kommunala färdmedel, läroböcker samt inskrivningsavgifter. Antalet stipendier är dock lågt. Studenter från andra EU-länder kan få stipendier enligt bilaterala kulturella avtal på nationell nivå eller på universitetsnivå. De tillämpas dock främst för studier efter akademisk slutexamen. Andra lån, stipendier och bidrag: Det finns många andra regionala stipendier och stipendier som delas ut direkt av universiteten. Kvalifikationer: Stipendier beviljas beroende av familjens inkomster och av studentens akademiska resultat. EU-medborgare kan få statligt studiestöd enligt EU:s gemenskapsregler.

Användbara adresser till utbildningssystem
Spanska EURYDICE-kontoret
Centro Nal. de Investigación y Doc. Educativa c/San Augustin 5 E - 28015 MADRID
Grundskolan,

Spanska COMENIUS-kontoret
Agencia Nacional SÓCRATES (O.E.I.) c/ Bravo Murillo 38 E-28015 Madrid
Tel. No: +34-91 - 594.46.82/ 594.45.62
Fax: +34-91 - 594.32.86

Universitet och Högskoleutbildning, Spanska ERASMUS-kontoret
Agencia Española para Becas ERASMUS Secretaría General Consejo de Universidaes Ciudad Universitaria s/n E-38071 Madrid
Tel. No: +34-91 - 549.77.00
Fax: +34-91 - 543.45.50

Akademiskt erkännande, Naric (Network of National Academic Recognition Information Centres)
Ministerio de Educación y Ciencia Subdirección General de Titulos Paseo del Prado 28-4a planta E - 28014 MADRID
Tel. No: +34-91 - 420.16.93
Fax: +34-91 - 420.33.25 - 420.35.35 

 

© Spanienkusten.com Uppdaterad: 2024-04-01